ماژول راهنما
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول برنامه ریزی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تایم شیت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR