ماژول اخطارهای نظارتی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول استعلام متقاضی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کنترل کد ملی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اعتبارات ملی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول زلزله
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول سیل
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نظارت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نوع طرح گردشگری
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بافت با ارزش
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تعیین محدوده
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بازنگری مجدد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR