ماژول GPS
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول گزارشات ماهانه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پیشرفت فیزیکی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول منابع و مصارف
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بودجه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR