ماژول گزارش ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نظارت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کنترل بودجه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کنترل پروژه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بودجه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول طرح
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR