ماژول مانیتورینگ
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نظر سنجی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اطلاعات سازمان
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارباب رجوع
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ورک فلو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تشکیلات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول نوبت دهی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR