ماژول زمانبندی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارسال SMS
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت نوبت دهی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR