فرآیند ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
داشبورد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
فرم ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
یکپارچه ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
گزارش ساز
1,000,000,000.00 ﷼ 1,000,000,000.00 ﷼ 1000000000.0 IRR