ماژول تقویم روزانه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت جلسات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول زمانبندی جلسات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR