ماژول مستندات ورزشی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت حمل و نقل
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مهمانسرا
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت رستوران
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول سبد رفاهی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بیمه تکمیلی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR