ماژول فرمول
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت عامل ها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پلکان توسعه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی فردی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی تیمی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارزیابی عملکرد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR