ماژول زمانبندی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارسال SMS
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت نوبت دهی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
فرآیند ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
داشبورد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
فرم ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
یکپارچه ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
گزارش ساز
1,000,000,000.00 ﷼ 1,000,000,000.00 ﷼ 1000000000.0 IRR
ماژول مشاهده اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول طبقه بندی اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اسکن اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تقویم روزانه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت جلسات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول زمانبندی جلسات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR