ماژول نظرسنجی
0.00 ﷼ 0.0 IRR
شرح کوتاه در مورد این محصول
جدید!
ماژول رویدادها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بازاریابی Email
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول یاداشت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بحث و گفتگو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مرخصی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول حضور و غیاب
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول قراردادها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول استخدام
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تعمیر
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بارکد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول خرید
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول انبار
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول کیفیت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تجهیزات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR