سامانه های تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی

 

گواهی تائید فنی نرم افزار

شرکت توسعه گران نرم افزار ، طبق روال استاندارد خود برای همه نرم افزارهای تولیدی خود گواهی تائید فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک کشور دریافت می کند.

 

سایت سازمان