ماژول های وب سایت

 گفتگوی زنده

 

 وب سایت

 

آموزش الکترونیک 

 

 تجارت الکترونیک

 

 اخبار

 

 فروم

 

سامانه های تولید 

کنترل کیفیت 

 

نگهداری 

 

خرید 

 

 PLM

 

برنامه ریزی

 

تولید 

 

سامانه های منابع انسانی

نقلیه 

 

 ارجاعات

 

ارزیابی 

 

 مرخصی

 

 جذب و استخدام

 

کارگزینی 

 

سامانه های فروش

اجاره 

 

 اشتراکات

 

نقطه فروش 

 

 حراجی

 

مدیریت مشتریان 

 

سامانه های مالی

 امضاء

 

 اسناد

 

 هزینه ها

 

صورتحساب 

 

حسابداری 

 

سامانه های بازاریابی

مناسبت ها 

 

نظرسنجی ها 

 

بازاریابی 

 

بازاریابی ایمیل 

 

بازاریابی SMS 

 

 بازاریابی اجتماعی

 

بهره وری

گفتگو 

 

تائیدیه ها 

 

 ویپ

 

مدیریت  دانش

 

سامانه های  خدماتی

 برنامه ریزی

 

 قرار ملاقات

 

پشتیبانی 

 

 تعمیر در محل

 

زمان بندی 

 

 مدیریت پروژه