گفتگوی آنلاین

نرم افزار مدیریت جلسات

با استفاده از نرم افزار مدیریت جلسات شمامی‌توانیدازمزیتمدیریتموثرزمانوجلساتبرخوردارشوید. اینسیستمباامکاناتمتنوع،انجامتمامیفعالیت‌هایمرتبطبافرآیندبرگزاریجلساتازبرنامه‌ریزیزمانجلسهتاارسالدعوت‌نامهودستورجلسهودرنهایتثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را امکان‌پذیر می‌سازد.
این سیستم، ابزاری موثر به منظور نگهداری آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌ها است. کلیه مراحل مربوط به تشکیل یک جلسه، از رایزنی‌های پیش از جلسه، تعیین دبیر جلسه، جستجوی زمان آزاد برای تشکیل جلسه و ورود اطلاعات دستور جلسات گرفته تا مسائل پس از تشکیل جلسه مانند تخصیص وظایف مرتبط با صورت‌جلسه و تبدیل صورت‌جلسه به نامه در این سیستم تحت پوشش قرار می‌گیرد.
استفاده از سیستم مديريت جلسات مزاياي مانند: مديريت متمركز اطلاعات، طبقه بندي صحيح و سهولت دسترسي، گردش صحيح و پيگيري دقيق مصوبات جلسات،ح فاظت مطلوب از اطلاعات مربوط به جلسات، مديريت اتوماتيک زمان جلسات، صرفه جويي در زمان و هزينه ها و ... را دارد.

امکانات و ابزارهای نرم افزار


امکان انجام کلیه مراحل قبل و بعد از جلسه
امکان تعریف جلسات و قرارهای تکرار شدنی با شرایط انعطاف‌پذیر
امکان پیگیری پاسخ مدعوین جلسه
امکان چاپ صورت‌جلسه و تبدیل آن به نامه داخلی
تولید و چاپ مکانیزه صورت‌جلسه و گزارش‌های گوناگون

امکانات گزارش گیری نرم افزار :

ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های داده های مورد نظر کاربر
مرور اطلاعات وارد شده در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی
گزارش‌‌های ساده و تحلیلی در قالب گزارش‌‌های جامع
تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم های فنی به صورت استاندارد
ارائه‌ی گزارش ریز اقلام بر اساس نیاز و درخواست کارفرما
طراحی ( بومی سازی ) گزارشات مرسوم با اعلام و نیاز کارفرما

مشخصات فنی و ابزارهای طراحی نرم افزار :

بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2017 SQL server
تکنولوژي هاي مورد استفاده :.NET , JAVA SCRIPT,MVC
شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي : ADO.NET
استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : SHTTP –HTTP – TCP/IP لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI .NET لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSSXSL –DTD
نوع سيستم عامل و سرور ها : XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008, WINDOWS2012
متدلوژي توسعه نرم افزار : RUP

امنیت نرم افزار :

در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .

لاگ گیری عملیات در سیستم
امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم
امکان تعریف فرایند های کاری

برخی از مشتریان :

سازمان انرژی اتمی ایران شرکت مپنا شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی