گفتگوی آنلاین

راهکارهای سازمانی

راهکار های سازمانی توسعه گران نرم افزار آذربایجان ؛ بهبود فرآیندهای دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی ، شرکتهای بزرگ و ... را در بخش‌های مدیریتمنابع انسانی ، مدیریت تدارکات و پشتیبانی ، مدیریت مالی و حسابداری و مدیریت ارتباطاتهدف قرار داده است.
سازمانهای دولتی رویکردهای متفاوت به کنترل ها و شرایط کار دارند که در موسسات و کسب و کارهای خصوصی ممکن است کمتر دیده شود عمده خصوصیت نظامهای دولتی قوانین و شرایط کار و معمولا بزرگی کار است. همچنین نظام های دولتی در برابر تغییرات همواره مقاومت بی حد و حصری را از خود نشان می دهند که نیازمند ظرافت ،تدبیر و حوصله خاص در پیاده سازی راهکارهای نرم افزاری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
این راهکارها ، بر اساس آخرین دستور‌العمل‌ها و قوانین دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی متناسب سازی شده و همواره می‌توانید فرآیندها و کارهای خود را مطابق با آخرین قوانین، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رهنمودها پیش ببرید.
شاید کمتر شرکتی را در ایران داشته باشیم که تجربه راه اندازی سامانه های کشوری به اندازه توسعه گران نرم افزار آذربایجان را داشته باشد این شرکت دهها سامانه سفارش مشتری کشوری را راه اندازی نموده است که از نظر حجم کار و نوع تکنولوژیها تجربه خوبی را به متخصصان شرکت داده است متخصصان ما در طراحی و پیاده سازی این راهکارها ملزومات توسعه سیستم را برای سازمانهای بزرگ همواره مد نظر داشته اند.


مدیریت منابع انسانی   مدیریت تدارکات و پشتیبانی  مدیریت مالی و حسابداری  مدیریت ارتباطات