گفتگوی آنلاین

راهکارهای مدیریت ارتباطات

امروزه یکی از نقاط ضعف سازمان عدم مدیریت صحیح در ارتباطات می باشد.تحقیقات نشان می دهد که بیش از 50% از زمانی که صرف مدیریت می گردد مربوط به ارتباطات است.
یکی از مهمترین توانمندی های مدیران، مدیریت ارتباطات صحیح در تمامی اجزاء و بخش های سازمان می باشد. آیا می توان با مدیریت بهتر ارتباطات در سازمان ،به بهره وری بالاتردر طول مدت انجام یک ماموریت دست یافت؟
در سازمان هایی که انجام پروژه به طور کامل یا حتی انجام بخش هایی از یک پروژه در دستور کار قرار می گیرد ، مدیریت ارتباطات بین اجزاء ، افراد و شرکت های مرتبط (درون سازمانی و برون سازمانی) ، حائز اهمیت می باشد.
مجموعه این اطلاعات وقتی که در کنار اطلاعات پرسنل یک سازمان و تعاملات آن ها با مشتریان و ارتباطات با مشتریان قرار می گیرد این امکان را به مدیریت می دهد تا در آن سازمان به مجموعه ای ازتحلیل های اثربخش دست یافته و در نهایت با تکیه بر مستندات بتواند تصمیم های درست در جهت کاهشهزینهیاافزایشبهرهوریرااتخاذنمایید . راهکارهایی که توسعه گران نرم افزار برای مدیریت ارتباطات طراحی نموده است در نوع خود بی نظیر و دارای امکانات متعدد می باشند.


مدیریت جلسات   ارتباط با مدیر عامل  مدیریت روابط عمومی  ارسال فاکس  ارسال ایمیل  ارسال پیام کوتاه