گفتگوی آنلاین

راهکارهای پورتال خدمات الکترونیک

با توجه به افزایش ضریب نفوذ و دسترسی به فناوری های حوزه ICT که رشد گسترده ارائه خدمات الکترونیکی در پاسخ به مطالبه گری ذینفعان (مردم) توسط دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی را در بر داشته، نیاز به یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات در جهت کاهش افزونگی، پیشگیری از بازکاری و بهینه سازی فرآیندهای اداری، تبدیل به یک الزام گردیده است. از آنجا که در اکثر موارد، اینگونه توسعه ها به صورت جداگانه و حسب پاسخ به نیازهای مقطعی رخ داده است، ارتقای تعامل اطلاعاتی، داده یی و عملیاتی بین دستگاه های دولتی، لزوم ایجاد پنجره واحد ارائه خدمات دولت بر پایهeGIF(e-Government Interoperability framework) یکی از اقدامات و نیازمندی های اساسی حرکت به سوی دولت الکترونیک می باشد. یکی از مسائل اساسی در این مسیر، استفاده سازمان های مختلف و زیرمجموعه های آنها از زیرساخت ها و نرم-افزارهای ناهمگون و بسترهای داده ای جزیره ای است.
راهکار ایجاد پورتال خدمات الکترونیک توسعه گران نرم افزار آذربایجان ضمن انطباق حداکثری با الزامات نقشه راه دولت الکترونیک و با دارا بودن مولفه های زیرساختی ذیل، حصول اهداف تعریف شده جهت پاسخ به این مسئله را تضمین می نماید.


پورتال خدمات الکترونیک