گفتگوی آنلاین

راهکارهای دانشگاهی

راهکارهای دانشگاهی شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان شامل نرم افزارهای مختلف می باشد که جهت هماهنگی و مکانیزه نمودن بخش های مختلف دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرند.
در این سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری تلاش شده است تا کلیه نیازهای دانشجویان، اساتید و پرسنل از بدو ورود به دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی درنظر گرفته شود. این سیستم بر مبنای کارتهای RFID و یا ابزارهای استاندارد ارتباطات طراحی و پیاده سازی شده است. بنابراین دانشگاهها می توانند با تلفیق کارت دانشجویی، کارت تغذیه،کارت خوابگاه و کارت کتابخانه در یک کارت، از کلیه امکانات این نرم افزار جهت تسهیل در امور سلف، کتابخانه و خوابگاه و امور خدماتی استفاده نمایند.


نرم افزار جامع دانشگاهی   نرم افزار رزرواسیون غذا  نرم افزار آموزش کارکنان دانشگاه