گفتگوی آنلاین

راهکارهای صنعتی : صنعت نمایشگاه

شرکت توسعه گران نرم افزار به عنوان یک شرکت فعال در صنعت نمایشگاه و با هدف تامین نیازهای خاص این صنعت راهکار مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای این صنعت ارائه کرده است بخشی از زیر سیستم های این راهکار عبارتند از :