گفتگوی آنلاین

راهکارهای صنایع غذایی

آزمایشگاه های مختلفی در کشور وجود دارند که در تعامل با ادارات کل بهداشت ، استاندارد و سایر مراجع می باشند شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان طی قراردادهای مختلف با سازمان غذا و دارو همچنین سازمان استاندارد ایران اقدام به تولید نرم افزارهای تخصصی در این حوزه ها نموده است.


سامانه آزمایشگاه   سامانه صدور پروانه