گفتگوی آنلاین


سامانه اموال

انتشار ماهنامه تخصصی فناوری اطلاعات تحلیل از سال 1387 با حمایت علمی و مالی شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در سراسر کشور آغاز گردیده و بطور منظم هر ماه با محتوای اخبار، تحلیل، آموزش و مصاحبه و تازه های فناوری اطلاعات منتشر می گردد. این ماهنامه در سال اول انتشار خود توانسته است جایگاه خاصی فیمابین مدیران فناوری اطلاعات بسیاری از دستگاهها پیدا نماید و به دلیل محتوای ساده و بخصوص پوشش اخبار ماه بصورت خلاصه علاقمندان خاصی دارد. با ساپورت مالی شرکت توسعه گران نرم افزار تحلیل ماهانه به بیش از 2000 مدیر فناوری اطلاعات در سراسر کشور ارسال می گردد. این ماهنامه همچنین سعی نموده است در نشریات ماهیانه خود با متخصصین این حوزه مصاحبه های اختصاصی را انجام داده و تجربیات این مدیران را در اختیار افراد دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دهد .