گفتگوی آنلاین


مرکز تحلیل و پردازش داده - پردازش


با ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات، داده ها و اطلاعات به عنوان سرمایه های اصلی در حرکت علمی ، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و ... محسوب می شوند. مرکز تحلیل و پردازش داده با علم به این موضوع و با استفاده از ساختارها ، متدلوژی ها ، روش و رویکردهای جدید و استاندارد خدمات متنوعی را در حوزه داده مدیریت ، کنترل ، پردازش به مشتریان خود ارائه می دهد.