گفتگوی آنلاین


مرکز همکاریهای بین الملل همیار


مرکز همیار مسئولیت همکاریهای بین الملل شرکت را در راستای توسعه و انتقال فناوریهای جدید ، انجام پروژه های مشترک نرم افزاری با شرکت ها و سازمان های بین المللی و پژوهشی را بر عهده دارد.