گفتگوی آنلاین

بروشورها 

توسعه گران در یک نگاه
توسعه گران در یک نگاه
سیستم اداری،مالی و تدارکاتی
سیستم اداری،مالی و تدارکاتی
نرم افزارهای هوشمند دانشگاهی
نرم افزارهای هوشمند دانشگاهی


نرم افزارهای هوشمند مدارس
نرم افزارهای هوشمند مدارس
طرح جامع ICT
طرح جامع ICT
کیوسک های الکترونیکی
کیوسک های الکترونیکی


ابزارهای هوشمند
ابزارهای هوشمند
نرم افزارهای هوشمند مهندسی
نرم افزارهای هوشمند مهندسی
نرم افزارهای هوشمند مدیریتی
نرم افزارهای هوشمند مدیریتی


نرم افزارهای هوشمند روابط عمومی
نرم افزارهای هوشمند روابط عمومی
نرم افزارهای هوشمند ویژه
نرم افزارهای هوشمند ویژه
سایر نرم افزارها
سایر نرم افزارها
سایر مشتریان 

تماس با ما

دفتر فنی تبریز: 33360772 - 041  دفتر بازرگانی تبریز: 33371865 - 041  دفتر تحقیق و توسعه تبریز: 33380254 - 041  دفتر پشتیبانی تهران: 41256772 - 021   +98 9038148056